კონკურსები

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომის ოქმი #1

2015 წლის 19 მარტი                                                                                                                                                                                                    დაბა შუახევი

სხდომას ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე ტარიელ ებრალიძე.

 

სხდომას ესწრებოდნენ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრები: იოსებ დავითაძე, სოსლან ზოიძე, იოსებ ზოიძე, ირაკლი ქუთათელაძე.

 

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი :

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნი მოხელეების შესარჩევი კონკურსის ჩა­ტარებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა.

/მომხს.: ტარიელ ებრალიძე/

 

სხდომა გახსნა კომისიის თავმჯდომარემ და სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი.

კომისიის თავმჯდომარემ სხდომის მონაწილეებს მოახსენა, რომ შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 მარტის №06-37 ბრძანებით გამგეობის ექვს საშტატო ერთეულზე გამოცხადდა ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნ მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილებით, კონკურსის ერთ-ერთ აუცილებელ ეტაპად დადგინდა ტესტირება, რომელსაც ჩაატარებს „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის თანამდებობაზე დასანიშნად პირის მიერ გასავლელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ატესტაციის სავალდებულო ეტაპის – ტესტირების ჩატარების დროებითი წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 სექტემბრის №1536 განკარგულებით განსაზღვრული, შუახევის მუნიციპალიტეტის მიერ შერჩეული ორგანიზაცია, ხოლო სხვა დანარჩენ ეტაპები და მათი ჩატარების მეთოდიკა უნდა განისაზღვროს კომისიის მიერ. მომხსენებელი შემოვიდა წინადადებით კონკურსის 3 ეტაპად ჩატარების თაობაზე: 1. განცხადებების შერჩევა/შეფასებაა; 2. ტესტირება; 3. გასაუბრება. კონკურსის პირველ და მე-3 ეტაპებს ატარებს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისია, ხოლო მე-2 ეტაპს – შუახევის მუნიციპალიტეტის მიერ შერჩეული დაწესებულება სსიპ „საჯარო სამსახურის ბიუროს“ უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის №73/სა ბრძანებით დადგენილი კრიტერიუმებით. კონკურსის ჩატარების ეტაპები და გასაუბრების შეფასების წესები უნდა განსაზღვროს კომისიამ.

ტარიელ ებრალიძემ აღნიშნა, რომ მიზანშეწონილია გასაუბრების ეტაპზე კონკურსანტთა შეფასება მოხდეს არამარტო სამართლებრივი აქტების მიხედვით, ასევე ისეთი თვისებების დასადგენად, როგორიცაა: მენეჯერული უნარ-ჩვევები, ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, კოლეგიალობა, ანალიტიკური აზროვნება, დაძაბულ რეჟიმში მუშაობისა და დროის მართვის უნარ-ჩვევები, ფუნქციური წერის უნარი, პროფესიული და კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარ-ჩვევები.

კონკურსის მე-2 და მე-3 ეტაპებზე მონაწილეობა უნდა მიიღოს იმ კანდიდატმა, რომელიც განაცხადების (აპლიკაციის)  შერჩევა/შეფასებისას დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. ტესტირებაში მონაწილეობის მისაღებად დაკავშირება უნდა მოხდეს ყველა კანდიდატთან და მიეცეთ უფლება ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორებისა. საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის №73/ა ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურის  ტესტირების ეტაპის მონაწილის შედეგები ძალაშია 2015 წლის 1 ივლისამდე. გამომდინარე აქედან, საკონკურსი-საატესტაციო კომისია უფლებამოსილია კონკურსანტს ტესტირების ეტაპი გადალახულად ჩაუთვალოს, თუკი ის წარმოადგენს ტესტირების გავლის დამადასტურებელ დოკუმენტს და გადალახული ექნება მინიმალური ზღვარი. ტარიელ ებრალიძემ აგრეთვე კომისიის წევრებს გააცნო კონკურსის ჩატარების ეტაპების და გასასუბრების შეფასების წესის პროექტი (თან ერთვის და მოცემულია დადგენილებაში).

კომისიამ დაადგინა:

 1. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნი მოხელეების შესარჩევი კონკურსი ჩატარდეს შემდეგ ეტაპად:

1.1. აპლიკაციების შერჩევა–შეფასება.

1.2. ტესტირება

1.3. გასაუბრება (ჩაუტარდება ნებისმიერი ვაკანტური თანამდებობების დაკავების მსურველ კანდიდატებს, რომლებიც გადალახავენ წინა ეტაპებს).

 1. კონკურსის ჩატარების ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

2.1. კონკურსის გამოცხადება – არაუგვიანეს 2015 წლის 20 მარტისა.

2.2. ელექტრონული ფორმით ვებ–გვერდის HR.GOV.GE –ის მეშვეობით განცხადებების წარდგენა კონკურსის გამოცხადებიდან 10 დღის განმავლობაში.

2.3. კონკურსის პირველი ეტაპი – აპლიკაციების შერჩევა/შეფასება გაიმართოს კონკურსის გამოცხადებიდან 10 დღის შემდეგ.

2.4. კონკურსის შემდგომი ეტაპების თარიღები განისაზღვროს საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის მიერ, რის შესახებაც დამატებით ეცნობოთ კონკურსში მონაწილეებს.

 1. ტესტირება ჩატარდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 2. ტესტირების ეტაპის მინიმალური გამსვლელი ზღვარი დადგინდეს 60 ტესტიდან არანაკლებ 36 ტესტისა.
 3. კონკურსანტებს, რომლებიც ვერ გადალახავენ კონკრეტულ თანამდებობაზე ტესტირების ეტაპისთვის დადგენილ მინიმალურ ზღვარს, მიეცეთ შეფასება „ვერ გადალახა“ და მომდევნო ეტაპზე არ დაიშვან, ხოლო მინიმალურ ზღვარგადალახულ კონკურსანტების საბოლოო შეფასების გამოანგარიშება მოხდეს მიღებულ ქულათა რაოდენობის 10-ზე გაყოფით.
 4. გასაუბრების ეტაპზე კონკურსანტის შეფასება მოხდეს 6 ბალიანი სისტემით. საბოლოო შეფასება დადგინდეს კომისიის წევრების მიერ კონკურსანტისთვის მიცემულ ქულათა ჯამის, კონკურსის მოცემულ ეტაპში მონაწილე კომისიის წევრთა რაოდენობაზე გაყოფით. მინიმალური გამსვლელი ქულა – 3.
 5. კონკურსანტმა, მომდევნო ეტაპზე მონაწილეობის მიღების უფლების მოსაპოვებლად უნდა გადალახოს წინა ეტაპისთვის დადგენილი ქულათა მინიმალური ზღვარი.
 6. გასაუბრების ეტაპისთვის კონკურსანტის შეფასება მოხდეს როგორც სამართლებრივ აქტებში, ასევე ისეთი თვისებების დასადგენად, როგორიცაა: მენეჯერული უნარ-ჩვევები, ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, კოლეგიალობა, ანალიტიკური აზროვნება, დაძაბულ რეჟიმში მუშაობისა და დროის მართვის უნარ-ჩვევები, ფუნქციური წერის უნარი, პროფესიული და კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარ-ჩვევები.
 7. ტესტირების ეტაპი გავლილად ჩაეთვალოთ იმ კონკურსანტებს, რომელთაც მიღებული აქვთ მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურის, საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის №73/სა ბრძანებით გათვალისწინებული წესით ჩატარებულ ტესტირების ეტაპში და მიღებული აქვთ არანაკლებ 36 ქულისა. აღნიშნული უფლების მოსაპოვებლად, კონკუსანტმა ტესტირების ეტაპის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი კომისიას უნდა წარუდგინოს განაცხადთან ერთად ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ან/და დამატებით წარუდგინოს გასაუბრების ჩატარებამდე 2 კალენდარული დღით ადრე მაინც.
 8. კონკურსანტის საბოლოო შეფასება მოხდეს თითოეულ ეტაპზე მიღებულ ქულათა რაოდენობის შეჯამებით.
 9. გამარჯვებულად გამოცხადდეს ის კონკურსანტი, რომელიც გადალახავს ყველა ეტაპისთვის დადგენილ ქულათა მინიმალურ ზღვარს და თითოეულ ეტაპზე მიღებულ ქულათა ჯამის მიხედვით დააგროვებს ყველაზე მაღალ ქულას.
 10. კონკურსის ყველა ეტაპის დასრულების შემდეგ, თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, უპირეტესობა მიენიჭოს იმ კონკურსანტს, რომელსაც ტესტირების ეტაპზე ექნება მეტი ქულა დაგროვებული.
 11. ერთ კონკურსანტს განაცხადის შემოტანის უფლება მიეცეს არაუმეტეს ხუთი საშტატო ერთეულისა. აღნიშნულ რაოდენობაზე მეტი განაცხადის შემოტანის შემთხვევაში კონკურსანტი მოიხსნას კონკურსიდან.
 12. კონკურსთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაციის გამოქვეყნება უზრუნ­ველყოს კომისიის სამდივნომ.
 13. კონკურსი გამოცხადდეს 6 თვიანი გამოსაცდელი ვადით.
 14. თუ გამარჯვებული კონკურსანტი უარს განაცხადებს მის შერჩეულ თანამდებობაზე დანიშვნაზე, მაშინ გამგებელი უფლებამოსილია აღნიშნულ საშტატო ერთეულზე დანიშნოს ქულათა ჯამის მიხედვით მისი მომდევნო კონკურსანტი, რომელსაც გადალახული ექნება კონკურსის ყველა ეტაპის მინიმალური ზღვარი.
 15. გასაუბრების ეტაპზე თითოეული კონკურსანტისათის გასაუბრების დრო განისაზღვროს არაუმეტეს 20 წუთისა.
 16. კონკურის ჩატარება და საბოლოო შედეგების დადგენა მოხდეს კონკურსის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                                                   ტარიელ ებრალიძე

წევრები:                                                   იოსებ დავითაძე

სოსლან ზოიძე

ვახტანგ ზოიძე

ირაკლი ქუთათელაძე

 

 

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №28
2014 წლის 26 სექტემბერი
დაბა შუახევი
შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების დადგენის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2
პუნქტის, ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის 1-ლი და მე-3 პუნქტების და
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, შუახევის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგინდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნები, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაადგენის შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30
ოქტომბრის №9 დადგენილება (მაცნე, ვებგვერდი matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი:
010320040.35.135.016074).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
შუახევის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ ქარცივაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ამ მოთხოვნებით, შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეებს უწესდებათ დამატებითი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. მოთხოვნები არ ვრცელდება გამგებლის პირველ მოადგილეზე,
მოადგილეებზე, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებზე, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო
სამსახურის თანამშრომლებზე და დამხმარე მოსამსახურეებზე. პირველი თავით დადგენილი მოთხოვნები
ვრცელდება გამგეობის ყველა მოხელეზე, ხოლო მეორე თავით დგინდება სპეციალური მოთხოვნები
სტრუქტურული ერთეულების საჯარო მოსამსახურეთათვის. პირველი თავით გათვალისწინებული
მოთხოვნების მიხედვით ატესტანტის/კონკურსანტის გამოცდა მოხდება ტესტირების ფორმით, ხოლო მე-2
თავით გათვალისწინებული მოთხოვნების მიხედვით – გასაუბრების ფორმით. მე-2 თავით
გათვალისწინებული მოთხოვნების გარდა, ყველა მოხელეს მოეთხოვება გამგეობის დებულების ცოდნა.
თავი I
ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1. საერთო მოთხოვნები
1. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ნებისმიერ თანამდებობაზე კონკურსის წესით დასანიშნ პირს,
გარდა წამყვანი სპეციალისტებისა და სპეციალისტებისა, მოეთხოვება უმაღლესი განათლება.
2. გამგეობის ნებისმიერ თანამდებობაზე კონკურსის წესით დასანიშნ პირს მოეთხოვება ზოგადი უნარებისა და
შემდეგი ნორმატიული აქტების ცოდნა:
ა) საქართველოს კონსტიტუცია;
ბ) ევროპული ქარტია – „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“;
გ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ გარდა მე-3 კარისა;
დ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
http://www.matsne.gov.ge 01026002035135016107
თავი II
სპეციალური მოთხოვნები
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე:
1. შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
2. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
3. კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (Microsoft word; Microsoft Excel).
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
1. მთავარ სპეციალისტს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში დამატებით მოეთხოვება
„ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო – მატერიალურ ფასეულობათა, ფულადი საშუალებებისა და
ანგარიშსწორებათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 1996
წლის 1 აგვისტოს №3 დებულების ცოდნა;
11. წამყვან სპეციალისტს – ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწეს
დამატებით მოეთხოვება შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების ცოდნა;
2. იურიდიული და საკადრო საკითხთა განყოფილება;
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) უმაღლესი იურიდიული განათლება;
ა.გ) საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“;
ა.დ) „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.ე) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (წიგნი პირველის მე-2 და მე-3 კარი; წიგნი მესამე: ზოგადი ნაწილი,
კარი პირველი);
ა.ვ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
ა.ზ) საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი.
ა.თ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
ა.ი) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება;
ბ.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“;
ბ.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
ბ.დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
3. საქმისწარმოების განყოფილება;
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) „საქმისწარმოების ერთიანი წესის დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენდის
1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
ა.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
ა.დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) „საქმის წარმოების ერთიანი წესის დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენდის
1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
ბ.ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
ბ.გ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
4. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება.
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ” საქართველოს კანონი;
ა.გ) „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.დ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
ა.ე) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
ბ) მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებასთან ურთიერთობის საკითხებში:
ბ.ა) „სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ” საქართველოს კანონი;
ბ.ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
ბ.გ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
გ) მთავარი სპეციალისტი მოქალაქეებასთან ურთიერთობის საკითხებში:
გ.ა) „სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ” საქართველოს კანონი;
გ.ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება;
http://www.matsne.gov.ge 01026002035135016107
გ.გ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 05.02.2015წ.
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
1. საბიუჯეტო განყოფილება;
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) ეკონომისტის ან ფინანსისტის კვალიფიკაცია;
ა.ბ) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.გ) საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-4 კარი;
ა.დ) „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 თავი;
ა.ე) „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულების აღებისა და
გადახდების განხორციელების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2011 წლის 14 ივნისის №336 ბრძანება;
ა.ვ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების
ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფიანასთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის №511 ბრძანება;
ა.ზ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის დებულება;
ა.თ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel);
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) ეკონომისტის ან ფინანსისტის კვალიფიკაცია;
ბ.ბ) „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 თავი;
ბ.გ) „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულების აღებისა და
გადახდების განხორციელების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2011 წლის 14 ივნისის №336 ბრძანება;
ბ.დ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის დებულება;
ბ.ე) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel);
2. სახაზინო განყოფილება;
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) ეკონომისტის ან ფინანსისტის კვალიფიკაცია;
ა.გ) საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი” IV კარი;
ა.დ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის IX კარი;
ა.ე) „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანება;
ა.ვ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება;
ა.ზ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel).
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) ეკონომისტის ან ფინანსისტის კვალიფიკაცია;
ბ.ბ) საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ IV კარი;
ბ.გ) „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანება;
ბ.დ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება;
ბ.ე) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel).
3. საბუღალტრო განყოფილება.
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) ეკონომისტის ან ფინანსისტის კვალიფიკაცია;
ა.გ) „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.დ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის IX კარი;
ა.ე) „ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;
ა.ვ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის დებულება;
ა.ზ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel);
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) ეკონომისტის ან ფინანსისტის კვალიფიკაცია;
ბ.ბ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის IX კარი;
http://www.matsne.gov.ge 01026002035135016107
ბ.გ) „ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება;
ბ.დ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის დებულება;
ბ.ე) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel).
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური
1. ქონებისა და მიწის მართვის განყოფილება;
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.გ) „ქონების ლეგალიზების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.დ) „საჯარო რეესტრის შესაბ“ საქართველოს კანონი;
ა.ე) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-3 წიგნის ზოგადი ნაწილი და პირველი კარი;
ა.ვ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის დებულება;
ა.ზ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ბ.ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის დებულება;
ბ.გ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
2. მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება;
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) უმაღლესი საინჟინრო (არქიტექტურული) განათლება;
ა.გ) „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.დ) „არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.ე) „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება;
ა.ვ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის დებულება;
ა.ზ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel).
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება;
ბ.ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის დებულება;
ბ.გ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel).
3. ეკონომიკური დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება.
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) ეკონომისტის კვალიფიკაცია;
ა.ბ) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.გ) „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.დ) „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.ე) „მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ”
საქართველოს კანონი;
ა.ვ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის დებულება;
ა.ზ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel);
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ბ.ბ) „მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ”
საქართველოს კანონი;
ბ.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის დებულება;
ბ.დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word და Excel).
http://www.matsne.gov.ge 01026002035135016107
მუხლი 6. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
1. ეკონომისტის კვალიფიკაცია;
2. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
3. „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების წესის შესახებ დროებითი წესის
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9
ბრძანება;
4. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულება;
5. კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
1. საქართველოს კანონი ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ IV თავი;
2. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება;
3. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება;
4. კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
მუხლი 8. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
1. განათლების კულტურისა და სპორტის განყოფილება;
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) „კულტურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.გ) ,,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.დ) „სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.ე) „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.ვ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახურის დებულება;
ა.ზ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word);
ბ) მთავარი სპეციალისტი:
ბ.ა) ,,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ბ.ბ) „სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ბ.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურის დებულება;
ბ.დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
2. ტურიზმის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება.
ა) განყოფილების უფროსი:
ა.ა) შრომითი საქმიანობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
ა.ბ) ,,ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.გ) საქართველოს კანონი ,,ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის
შესახებ;
ა.დ) „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ა.ე) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახურის დებულება;
ა.ვ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
ბ) მთავარი სპეციალისტი ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში.
ბ.ა) „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ბ.ბ) „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ბ.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახურის დებულება;
ბ.დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
გ) მთავარი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში:
გ.ა) საქართველოს კანონი ,,ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის
შესახებ“;
გ.ბ) „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
გ.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახურის დებულება;
გ.დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
http://www.matsne.gov.ge 01026002035135016107
მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
1. მთავარი სპციალისტი სამედიცინო საკითხებში:
ა) სამედიცინო პროფილის უმაღლესი განათლება;
ბ) „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
გ) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
დ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება;
ე) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
2. მთავარი სპციალისტი სოციალურ საკითხებში;
ა) „მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონი;
ბ) ,,სოციალური დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონი;
გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება;
დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
3. მთავარი სპციალისტი სტიქიის საკითხებში:
ა) ,,სოციალური დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონი;
ბ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული
ოჯახების დახმარების ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ ჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის
2014 წლის 13 თებერვლის 2014 წლის 13 თებერვალი №5 დადგენილება;
გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება;
დ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
1. ფინანსისტის ან ეკონომისტის კვალიფიკაცია;
2. „შიდა აუდიტორთა სახელმძღვანელო პრინციპების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010
წლის 30 ივლისის №1013 განკარგულება;
3. „შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30
ივლისის №1016 განკარგულება.
4. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება.
5. კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის
სამსახური
1. მთავარი სპეციალისტი:
ა) „სამხედრო სავალდებულო სამახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
გ) ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;
დ) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის
დებულება;
ე) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
2. წამყვანი სპეციალისტი:
ა) შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის
დებულება;
ბ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
მუხლი 12. გამგებლის წარმომადგენელი
1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-2 წიგნის მე-3 კარის პირველი, მე-2, მე-4 თავები.
2. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება.
3. კომპიუტერული საოფისე პროგრამა (word).
მუხლი 13. სხვა დებულებანი
1. მოხელეს არ მოეთხოვება ყველა იმ ნორმატიული აქტის ან ნაწილის ცოდნა, რომელიც ძალადაკარგული
იქნება კონკურსის/ატესტაციის ჩატარების დროისთვის.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებებისას, კომისია უფლებამოსილია
ძალადაკარგული ნორმატიული აქტი ჩაანაცვლოს მსგავსი შინაარსის მქონე მოქმედი ნორმატიული აქტით ან
მისი ნაწილით.
3. დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
http://www.matsne.gov.ge 01026002035135016107

2014 Powered By GB, ყველა უფლება დაცულია